ERC

Urbanisme, Medi Ambient i Governació

La Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal indicar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Santa Coloma de Farners, i que ha de definir el marc urbanístic de la nostra ciutat. 

Sense definir

Cultura

 
La regidoria de Cultura s'ocupa de programar i coordinar les activitats que omplen de contingut els diversos equipaments culturals de la ciutat: La Casa de la Paraula, la Biblioteca Joan Vinyoli, l’Auditori, el Teatre Catalunya i l’Arxiu Comarcal de la Selva.
 
Sense definir

Obres i Serveis i Joventut

Des de la regidoria d'Obres i Serveis es treballa perquè Santa Coloma de Farners sigui una ciutat  dotada de serveis públics que facin la vida més fàcil i còmoda als ciutadans. Vetllem perquè  els parcs i jardins estiguin en bones condicions, així com per millorar la seva eficiència. En aquest sentit apel·lem també al civisme dels colomencs perquè entenem que és responsabilitat de tots respectar i cuidar els espais públics. Per dur a terme aquesta tasca, l'ajuntament disposa del personal de la brigada municipal.

Sense definir

Salut, Medi Natural, Qualitat Ambiental i Esports

La missió de la regidoria de Salut és vetllar per la salut de tota la població, col·laborant amb les diverses institucions pertinents, controlant els riscos sanitaris que puguin afectar la població i informant la ciutadania per tal que pugui gaudir de la millor salut possible.

Sense definir

Comunicació, Promoció de la ciutat i Participació ciutadana

La regidoria de Comunicació s'ocupa de transmetre i comunicar a la ciutadania totes les activitats que es fan des de les diferents regidories. També de l'elaboració de redactats periodístics i comunicacions destinades als mitjans de comunicació. Es complementa l’activitat comunicativa amb l’ús d'eines d’internet: per tal de facilitar la informació als ciutadans, s'elaboren els continguts de la pàgina web i es gestionen les xarxes socials municipals (Facebook i Twitter).

Català

Acció Social i Habitatge

La funció de la regidoria d’Acció Social i Habitatge és atendre els ciutadans, afavorir la integració de les persones i prioritzar a tots aquells col·lectius que per raons diverses necessiten una atenció específica -com els infants, la gent gran, els immigrants, les persones amb discapacitat, o qualsevol altre tipus de persones desafavorides- posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les persones. Es treballa donant atenció directa o, si s'escau, derivant

Català

Hisenda, Organització Interna i Transparència

Les tasques de la regidoria d’Hisenda tenen a veure amb les finances locals, i juntament amb els serveis d’Intervenció i Gestió Tributària, gestiona els ingressos i despeses, el control de les factures i la seva aplicació pressupostària. És la regidoria responsable de la proposta anual de les ordenances fiscals, de l’elaboració del pressupost municipal, i del control i seguiment de la seva execució.

Les funcions de la regidoria d'Organització Interna tenen una doble vessant:

Català