Es detecta l'insecte morrut en una palmera del Passeig de Sant Salvador

S'ha detectat morrut en una palmera del Passeig d eSant Salvador. Ja s’ha realitzat un tractament de xoc per tal d’intentar frenar a la plaga i salvar a la palmera i aquesta setmana es realitzarà un sanejament a fons per tal de comprovar si l’ull de la planta ha estat afectat. En cas que l’ull estigui en bones condicions es procedirà a establir un protocol de lluita i control de la plaga per intentar que es pugui salvar la palmera i eradicar la plaga. En cas contrari no es podrà fer cap altra cosa que procedir a la tala de la palmera per motius de seguretat.

El morrut de la palmera és un insecte que afecta a moltes espècies de palmeres i que fa anys que es va estendre des del Sud-est asiàtic i la Polinèsia a tota la zona mediterrània. Les larves d’aquest escarabat es desenvolupen dins les palmeres i poden superar els 5 centímetres en l’últim estadi. Aquesta plaga és molt agressiva i ràpida i en poques setmanes s’asseca la pràctica totalitat de la corona i s’origina la mort de la palmera.