El Ple de la Corporació aprova les ordenances fiscals per al 2022 i la delegació de la gestió de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta al mitjà propi Sumar

Aquest dilluns dia 18 s'ha celebrat per via telemàtica la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d'octubre, per a debatre els assumptes integrats a l'ordre del dia.

Entre altres punts, el Ple ha aprovat la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022, amb 15 vots a favor (ERC, Junts, ISC i PSC) i una abstenció (CUP). D'aquesta manera, tots els impostos i taxes municipals es congelen per l'any vinent excepte la taxa d'escombraries, que s'incrementa un 5% la tarifa domèstica i un 4% la resta (locals, establiments, botigues, fàbriques, oficines...)

El batlle de Santa Coloma, Joan Martí (ERC), ha aclarit que "aquest increment és degut a la regularització dels preus després de la finalització del contracte amb l'anterior empresa responsable de la prestació del servei, FCC, i que ja va motivar un augment del 8% de la taxa el 2020".

Pel que fa a l'ordenança reguladora de l'impost de béns immobles (IBI), a partir de l'any que ve s’exigirà  als propietaris que siguin titulars de més tres habitatges un recàrrec del 50% si els tenen buits un mínim de dos anys. Amb aquesta modificació es vol forçar que els propietaris posin els immobles al mercat, per ajudar a trobar habitatges dignes a preus assequibles.

En l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions (ICIO) s’establirà una bonificació del 95% a favor de les construccions que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

També s'introdueixen modificacions en les taxes per activitats jurídiques i administratives de competència local, com l’expedició de documents administratius o llicències; en les taxes d’utilització d’instal·lacions municipals i en les de l'ús privatiu i l'aprofitament especial de domini públic local.

La sessió plenària també va servir per tirar endavant amb 15 vots a favor (ERC, Junts, ISC i PSC) i un vot en contra (CUP) el conveni per formalitzar l’encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners al mitjà propi Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, en el qual l'empresa pública assumirà la gestió integral dels serveis de la residència geriàtrica i el centre de dia Sant Salvador d'Horta.

En el conveni, el consistori insta Sumar a fer efectiva la subrogació de tots els treballadors, i a notificar-los l'acord i la garantia i manteniment de les seves condicions laborals en un termini de 15 dies abans que es faci efectiu el relleu de la gestió de la residència, mitjançant carta escrita i justificant de recepció.

La delegació dels serveis a Sumar vindrà acompanyada de grans millores i avenços en la gestió integral del Geriàtric, com la gestió de personal i nòmines, formació continuada, atenció més personalitzada als usuaris i l'estalvi econòmic (menjar, electricitat, combustible...) que se'n derivarà de la compra centralitzada de béns i serveis.

Tal com ha exposat el batlle de Santa Coloma, "calia fer un replantejament profund del servei que s'estava donant en el geriàtric, per millorar-lo i adequar-lo a les necessitats actuals. El paradigma en l’àmbit de la geriatria està movent-se de l'actual atenció cap a una atenció centrada en l'usuari i atenent les necessitats personals. Amb la delegació de la gestió a Sumar tots hi guanyem: usuaris, professionals i Ajuntament".

Sumar, participada per l'Ajuntament, opera sense ànim de lucre reinvertint els excedents que genera en la prestació d'un millor servei per a assolir una millor eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.

D'altra banda, el plenari va aprovar amb 14 vots a favor (ERC, JUNTS, ISC i CUP) i dues abstencions (PSC) la desestimació de la petició de desequilibri econòmic presentada per l'empresa Sport Assistance 2000 SL del contracte de concessió d'obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.