Concurs de treballs d’investigació

Els treballs presentats per participants dels grups escolars hauran d’anar acompanyats de la conformitat de la direcció del centre corresponent. Les modalitats establertes per a les categories A i B són: treballs de recerca en humanitats i ciències socials, treballs de recerca en ciència i tecnologia, treballs de recerca sobre arquitectura, art, urbanisme, medi ambienti ciutat i finalment treballs de recerca d’àmbit local. A la categoria C, el treball s’ha de referir a aspectes culturals, artístics, històrics, urbanístics, etc. de Santa Coloma de Farners o que tinguin com a àmbit la ciutat colomenca. Tots els treballs, qualsevol que sigui la seva modalitat, hauran de contenir obligatòriament una explicació motivada de perquè s’ha triat el tema concret i quin procés d’elaboració s’ha seguit. 
El termini de presentació d’originals finalitza el 30 d’abril de 2014, a les 14:00 h. 
El premi per a la categoria A serà de 300 € que seran distribuïts de la següent manera: 200 € per a l’autor o autors del treball i 100 € per al centre on s’ha dut a terme. Per a la categoria B, s’ha establert una dotació econòmica de 400 €, dels quals 300 € seran per a l’autor o autors i 100 € per al centre a on s’ha dut a terme. El guanyador de la categoria C, rebrà un premi de 500 €. L’Ajuntament farà difusió de tots els treballs premiats. 
El tribunal que valorarà i atorgarà els premis, estarà composat per un president (que serà l’alcalde o regidor en qui delegi), sis vocals (llicenciats en les diverses matèries que poden constituir l’objecte dels treballs, professors de batxillerat, cicles formatius i ESO) i un secretari. Els membres del tribunal seran nomenats per Decret de l’alcaldia.