Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de facultats en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic

Data: 
25/04/2017
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: