FONTS

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners s'encarrega d'efectuar una vigilància sistemàtica de les fonts naturals d’elevada freqüentació del municipi realitzant un parell d’analítiques anuals. Amb aquestes es porten a terme les determinacions de paràmetres fisico-químics (pH, conductivitat), organolèptics i microbiològics (coliforms totals i fecals, etc.) d'aquestes fonts i qualifica les seves aigües amb els criteris de valoració següents:

  • No apta per al consum: aquesta qualificació s'atribueix quan els resultats de les anàlisis no acompleixen els mínims criteris de potabilitat
  • Sense garantia sanitària: com que l'aigua de totes les fonts naturals no rep cap tipus de tractament desinfectant, no se'n pot garantir la potabilitat continuada i s'atribueix aquesta qualificació quan els resultats de les anàlisis acompleixen els mínims criteris de potabilitat
  • La legislació de referència correspon a la Reglamentació tècnico-sanitària per a l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic, RD 1138/1990, de 14 de setembre (BOE núm. 226, de 20/11/1990), i al nou RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21/02/2003)
     

Resultat de les anàlisis (2 de juliol del 2019)

Font de Sant Salvador (broc central)

Font de Sant Salvador (brocs laterals)

Font del Roure 

Font de la Pau

Font Picant

Font de Farners

Font de l'Esparver

Font de Can de Prat

Font de Coll Estret

Font del Carrer de Calau

Font de Ca l'Oller