Ordenances

Les ordenances municipals que regulen les diferents activitats des del punt de vista mediambiental són:

  • Ordenança Municipal d'Ús del Clavegueram i d'Abocament d'aigües Residuals
  • Ordenança d'Ús i Funcionament de la Deixalleria Municipal
  • Ordenança Municipal per a la Gestió dels Residus de la Construcció
  • Ordenança Reguladora de Sorolls i Vibracions
  • Ordenança del Servei Municipal de Gestió de Residus
  • Ordenança Reguladora de la Taxa per Recollida d'Escombraries
  • Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servei de Clavegueram

Podeu accedir directament al seu contingut a través de la pàgina d'Ordenances i Reglaments.